اعضاء کمیته علمی

دکتر سعید معصوم: دبیر علمی کنفرانس و عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه کاشان
دکتر محمد باقر رضایی: رئیس انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
دکتر عبدالحسین روستاییان :دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر عبدالحمید بامنیری: عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه کاشان
دکتر حسینعلی رفیعی پور: رئیس پژوهشکده اسانسهای طبیعی دانشگاه کاشان
دکتر جواد صفایی قمی: عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه کاشان
دکتر عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی: عضو هیات علمی اسانسهای طبیعی دانشگاه کاشان
دکتر شمسعلی رضازاده: رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
دکتر رضا حاجی آقایی :عضو هیات علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
دکتر حسنعلی نقدی بادی: عضو هیات علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
دکتر سید علی حسینی تفرشی:عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه کاشان
دکتر زینب طلوعی: عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه کاشان
دکتر فرشته جوکار کاشی: عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه کاشان
دکتر مهدی نورالدینی: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر حمیدرضا بنفشه: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر غلامعلی حمیدی: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر حسین بتولی: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
دکتر زهره حبیبی: عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه شهید بهشتی