سخنرانان کلیدی همایش

1- دکتر محمد باقر رضایی: رئیس انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

2- دکتر ایرج رستگار: رئیس مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار

3- دکتر محدثه محبوبی: پژوهشگر شرکت داروسازی باریج اسانس