اعضاء کمیته اجرایی

دکتر حسینعلی رفیعی پور: دبیر اجرایی همایش و رئیس پژوهشکده اسانسهای طبیعی دانشگاه کاشان
دکتر مریم اخباری: عضو هیئت علمی پژوهشکده اسانسهای طبیعی دانشگاه کاشان
دکتر الهه محمودی خالدی :عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه کاشان
جواد نخی: مشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه کاشان و عضو کمیته اجرایی همایش
محمد عصاری: مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه کاشان و عضو کمیته اجرایی همایش
حوریه رئیسی: عضو کمیته اجرایی همایش
صدیقه جمالی: عضو کمیته اجرایی همایش
فاطمه رصافیان: عضو کمیته اجرایی همایش
مجتبی ناصری قمصری:
عضو کمیته اجرایی همایش
محسن نیک نژاد:
عضو کمیته اجرایی همایش