الگوی ارائه پوستر

 نحوه آماده‌سازی پوستر

 

توجه فرمایید که فایل زیر (الگوی ارائه پوستر)، یک نمونه بوده و غیر از ابعاد آن که باید در ابعاد 60×90 سانتی‌متر تهیه شود و غیر قابل تغییر می‌باشد، طراحی و سایر موارد می‌تواند به سلیقه شرکت کنندگان تغییر نماید.

الگوی ارائه پوستر

جهت رویت برنامه زمانبندی ارائه پوسترها لطفا به قسمت برنامه ارایه سخنرانیها و پوسترها مراجعه نمایید.