اهداف همایش

برقراری ارتباطات علمی و پژوهشی با مراکز ملی در زمینههای مختلف گیاهان اسانسدار

برنامهریزی برای بهرهگیری موثر از ظرفیتها، تجربیات و پژوهشهای ملی

تبیین، ترویج، نهادینه سازی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به گیاهان اسانسدار

استفاده از ظرفیتهای رسانهی ملی و حمایت از اطلاعرسانی در رسانههای عمومی، تخصصی

برگزاری نمایشگاه
ها و جشنوارههای ملی در حوزه گیاهان اسانسدار

جذب، انتقال و بومیسازی علوم و فناوریهای پیشرفته سایر کشورها

پشتیبانی از تحقیقات بنیادی، توسعهای و کاربردی اولویت دار

نمایش گذاشتن صحیح دستاوردهای امروز متخصصان و فناوران