تاریخ های مهم

شروع ثبت نام و دریافت مقالات از تاریخ  8 اسفندماه             1394

آخرین مهلت ارسال مقالات

20 فروردین ماه          1395

اعلام نتایج داوری مقالات

10 اردیبهشت ماه      1395

 آخرین مهلت واریز هزینه ها

15 اردیبهشت ماه     1395

تاریخ شروع سمینار

21  اردیبهشت ماه     1395

تاریخ اتمام سمینار

22 اردیبهشت ماه     1395