سرفصلها و محورهای همایش

  • شناسایی و معرفی گیاهان اسانس‌دار
  • کشت و پرورش گیاهان اسانسدار
  • برداشت و فراوری گیاهان اسانسدار
  • فناوری تولید اسانس و محصولات با ارزش افزوده
  • تجزیه کمی و کیفی گیاهان اسانس‌دار
  • کنترل کیفی اسانس و محصولات مرتبط
  • شناسایی اجزای موثر در فعالیت‌ دارویی اسانس به کمک کمومتریکس
  • کاربرد فن آوریهای نوین در تهیه و فرآوری اسانس
  • تجارت ملی و بین‌المللی اسانس