راهنمای ارسال مقاله

برای ارسال مقاله در ابتدا بایستی از طریق لینک "عضویت در سایت، درخواست عضویت در همایش" در سایت ثبت نام کنید.    
  • پس از ثبت نام و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وارد سایت شوید.
  • مقالات باید منطبق با معیارهای علمی معتبر تنظیم و تدوین یافته باشند.
  • مقاله کامل شما باید به انگلیسی و بر اساس الگوی همایش آماده گردد. لطفا در مورد نوع و اندازه فونتها دقت لازم صورت پذیرد و مقاله کامل حداقل در دو صفحه و حداکثر در سه صفحه آماده شود.
  • از آنجایی که کلیه مراحل بررسی و داوری مقالات بصورت تمام الکترونیک انجام می شود خواهشمند است مقالات را فقط از طریق همین وب سایت و پس از طی مراحل ارسال مقاله برای همایش ارسال نمایید. در زیر می توانید الگوی مقاله را دریافت کنید.
الگوی مقاله
Abstract_Essence1.doc
Abstract_Essence1.pdf